1 374

Регламент міськради VІI скликання

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням №2  IIсесії VII скликання

Генічеської міської ради

від  17 листопада 2015 року

 

РЕГЛАМЕНТ

роботи міської ради

 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Міська рада

 1. Генічеська міська рада (далі рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє територіальну громаду міста та здійснює від її імені та в її інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування.
 2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законодавчими актами України, цим регламентом та іншими рішеннями міської ради.

Стаття 2. Предмет регламенту

Цим регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій ради, порядок формування виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання та затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та законами України.

Стаття 3. Мова роботи ради

 1. Мова, якою користується в своїй роботі рада, її виконавчий орган, та яка використовується в офіційних оголошеннях, визначається згідно пункту 50 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
 2. У разі, коли виступаючий на сесії ради не володіє мовою, на якій ведеться пленарне засідання міської ради, він має право виступати іншою мовою. При цьому переклад українською або іншою, зрозумілою для депутатів мовою організовується виступаючим.

Стаття 4. Гласність в роботі ради

 1. Засідання ради, постійних, тимчасових та інших комісій є відкритими і гласними.
 2. За рішенням ради, постійних, тимчасових та інших комісій можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, і стосуються: 1) інформації, щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру; 2) конфіденційної інформації, що визнана такою у встановленому порядку і належить міській раді, установам, підприємствам організаціям і відомствам; 3) інформації, що становить державну таємницю.
 3. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється у встановленому регламентом порядку.
 4. Гласність роботи ради забезпечується:

1) доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради;

2) проведенням он-лайн трансляції у повному обсязі відкритих пленарних засідань міської ради (за умови технічної можливості здійснення такої трансляції);

3) публікацією звітів про роботу, проектів рішень та прийнятих радою рішень на офіційному веб-сайті міської ради;

4) еалданням можливості громадянам спостерігати (в порядку, обумовленому в частині 7 цієї статті) роботу ради;

 1. Представники телебачення, радіо і преси акредитуються при раді на певний термін, який не може бути більшим за термін дії ради поточного скликання. Акредитованим представникам засобів масової інформації надається можливість ознайомлення з матеріалами, які поширюються серед депутатів на пленарному засіданні, за винятком тих, що слухаються у режимі “закритого засідання”.
 2. У разі порушення законодавства про інформацію або цього регламенту представником засобів масової інформації, рада, своїм рішенням, може позбавити його акредитації на визначений нею термін.
 3. На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни на визначених для них місцях. Бажаючі виступити на сесії подають заявку секретарю ради до закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню.
 4. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами.

Стаття 5. Запрошені на засідання ради

На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть запрошуватися гості та службові особи. Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні будь-якої посадової особи місцевого самоврядування. Комісія ради може запросити службовців органу місцевого самоврядування, експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією або стосуються предмету діяльності. На вимогу ради та її посадових осіб керівники розташованих або зареєстрованих на території міста підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів. Головуючий на засіданні доводить до відома депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок. У разі порушення порядку, їх, після попередження головуючого, а у разі грубого порушення – негайно, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

Стаття 6. Встановлення державних та місцевих символів

 1. Державний прапор України встановлюється на будинку ради.
 2. На час пленарних засідань ради Державний прапор, Державний герб, міська хоругва

(прапор) міста та герб міста встановлюються в залі, де проходить засідання.

 

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ РАДИ

Стаття 7. Діяльність депутатів

 1. Діяльність депутата під час сесії включає:

1) участь у засіданнях ради;

2) участь у засіданнях постійних та інших комісій ради, їх підкомісій та робочих чи підготовчих груп;

3) виконання доручень ради та її органів;

4) робота з виборцями;

 1. Діяльність депутата, зазначена в пунктах 2) – 4) частини 1 цієї статті, здійснюється у період між пленарними засіданнями ради, за винятком випадків виконання невідкладних

доручень ради.

 1. Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.
 2. У разі невиконання депутатом своїх обов’язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи рада має право звертатися до керівництва міської організації політичної партії, членом якої є депутат, з вимогою прийняття заходів реагування.

Стаття 8. Права депутата в раді

 1. Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів (комісій), до складу яких він входить. Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос.

Депутат, який не входить до складу будь-якого органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

 1. Депутат в порядку, визначеному регламентом, має право:

1) обирати і бути обраним до органів ради;

2) пропонувати питання для розгляду радою та її органами;

3) вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

4) вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються радою або її органами, поправки до них;

5) висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою;

6) порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, утворених радою та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування.

7) брати участь у дебатах, звертатися із запитами та зверненнями, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, з процедурних питань – головуючому на засіданні;

8) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації керівника будь-якого органу, підзвітного чи підконтрольного раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території ради;

9) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

10) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

11) знайомитися з будь-якими документами ради, брати копії будь-яких рішень ради;

12) офіційно представляти виборців у міській раді та її органах;

13) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаннях з його депутатською діяльністю;

14) ознайомлюватися з текстами виступів в аудіо записах чи протоколами засідань ради та її органів до їх опублікування;

15) об’єднуватися з іншими депутатами місцевої ради в депутатські групи/фракції, які діють відповідно до регламенту ради.

 1. Депутат з обговорюваного на сесії ради питання може передати головуючому тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання ради чи її органу, в якому він бере участь.

Стаття 8-1. Етика депутата ради

 1. Депутат під час виконання своїх службових повноважень зобов’язаний неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки.
 2. Депутат, представляючи інтереси територіальної громади у відносинах з іншими особами, діє виключно в її інтересах.
 3. Депутат толерантно і з повагою ставиться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб. У відносинах із громадянами, колегами, представниками засобів масової інформації є коректним, ввічливим, тактовним, відкритим, додержується ділового стилю спілкування та правил ділового етикету.
 4. Депутат діє об’єктивно, зокрема у відносинах з громадськістю, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.
 5. Депутат забезпечує прозорість процедур прийняття та реалізації рішень.
 6. Депутат надає обґрунтовану оцінку обставинам, за якими приймаються рішення, відкидаючи упередженість та уникаючи конфлікту інтересів.
 7. Депутат забезпечує позитивну репутацію міської ради, всіляко сприяє зміцненню довіри громадян до влади, утверджує чесність, неупередженість та ефективність влади.
 8. Депутат не розголошує і не використовує в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала йому відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, крім випадків, встановлених законом.
 9. Депутат в установленому Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» порядку щороку подає за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Стаття 8-2. Врегулювання конфлікту інтересів

 1. Депутат, незважаючи на особисті інтереси, повинен вживати вичерпних заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, а також не допускати вчинення дій чи бездіяльності, що можуть спричинити виникнення конфлікту інтересів або створити враження його наявності.
 2. Конфлікт інтересів у діяльності депутата врегульовується під час підготовки проектів рішень та їх розгляду на засіданнях постійних комісій, пленарних засіданнях міської ради шляхом подання письмового повідомлення (заяви) на ім’я голови постійної комісії чи міського голови відповідно про наявність по окремому проекту рішення конфлікту інтересів та відмову від участі у голосуванні під час його розгляду. Депутат міської ради подає заяву головуючому на засіданні комісії або сесії ради для подальшої реєстрації та долучення до матеріалів засідання постійної комісії чи пленарного засідання ради. Під час розгляду проекту рішення на пленарному засіданні ради чи у постійних комісіях міської ради, головуючий, перед тим, як поставити на голосування проект рішення, в якому міститься особистий інтерес депутата, попереджає присутніх на засіданні депутатів про наявність заяви депутата щодо конфлікту інтересів та відмову від участі у голосуванні, про що робиться відповідний запис у протоколі засідання.

Стаття 9. Добровільні об’єднання депутатів

 1. Депутати міської ради мають право на об’єднання, відповідно до норм цього регламенту, у депутатські групи та фракції.
 2. Депутати ради, на основі єдності поглядів або партійного членства, можуть об’єднуватися в депутатські групи та фракції за умови, якщо до складу входить не менше

п’яти депутатів ради.

 1. Порядок роботи депутатської групи чи фракції, умови вступу депутата до них, його виходу чи виключення з них визначаються відповідною депутатською групою чи фракцією.
 2. До складу депутатських груп чи фракцій можуть входити також позапартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість груп чи фракцій.
 3. Реорганізація та формування нових депутатських груп чи фракцій можуть проводитися протягом повноважень ради.

Стаття 10. Утворення депутатських груп та фракцій

 1. Депутатські групи та фракції утворюються на засіданні депутатів, що виявили бажання створити групу чи фракцію.
 2. Рішення про утворення групи чи фракції, обрання осіб, що уповноважені представляти групу чи фракцію, оформляється письмовим повідомленням про сформування депутатської групи чи фракції із зазначенням персонального складу та партійної належності членів групи чи фракції та депутатів, які вповноважені представляти групу чи фракцію. До цього додається протокол зборів членів групи чи фракції.
 3. Порядок вступу до групи чи фракції та виходу з неї визначається самою групою чи фракцією. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї фракції.

Стаття 11. Реєстрація депутатських груп та фракцій

 1. З метою реєстрації депутатської групи чи фракції, уповноважена особа від групи чи фракції, подає головуючому на пленарному засіданні ради подання про утворення депутатської групи чи фракції, в якому міститься назва групи чи фракції а також відомості про персональний склад, партійну належність депутатів-членів групи чи фракції, прізвища осіб, уповноважених представляти групу чи фракцію.
 2. Рішення про об’єднання депутатів у групу чи фракцію доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні ради.
 3. 3 моменту оголошення депутатська група чи фракція вважається зареєстрованою.
 4. Інформаційні матеріали про депутатську групу/фракцію після її реєстрації поширюються серед депутатів; в тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп.
 5. Про зміни в складі депутатської групи/фракції її уповноважений представник повідомляє письмово секретаря ради.
 6. У разі, коли склад депутатської групи/фракції стає меншим від встановленої, вона після двотижневого терміну вважається розпущеною, про що секретар ради інформує депутатів на найближчому засіданні ради.
 7. Розпуск (саморозпуск) депутатської групи/фракції не є підставою для перегляду персонального складу органів ради.

Стаття 12. Права депутатських груп та фракцій

 1. Депутатські групи та фракції мають право на пропорційне представництво у постійних та тимчасових комісіях ради, якщо вони були утворені до формування цих органів. Перегляд складу комісій, у зв’язку з утворенням нових груп та фракцій в раді, можливий лише у випадку, якщо така пропозиція підтримується більшістю складу ради.
 2. Депутатські групи та фракції можуть попередньо обговорювати кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою із запрошенням цих осіб на засідання відповідної групи/фракції.
 3. Депутатські групи/фракції, а також представники політичних партій, які не утворили групу або фракцію, але ввійшли до складу ради, мають право обов’язкового виступу представника з будь-якого питання, що розглядається радою.
 4. Жодна депутатська група не має права виступати від імені територіальної громади.
 5. Депутати і депутатські групи/фракції можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим регламентом.
 6. Керівництво депутатської групи/фракції може в письмовій формі доручити виконання закріплених за представником групи/фракції цим регламентом функцій будь-кому з членів відповідної депутатської групи/фракції.
 7. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи/фракції серед депутатів можуть бути розповсюдженні підготовлені групою/фракцією матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської групи/фракції.

Стаття 13. Міський голова

1.Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади.

2.Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення відповідною міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до законодавства України особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

3.Повноваження міського голови визначаються чинним законодавством, цим регламентом, рішеннями ради і можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.

4.При здійсненні наданих повноважень міський голова є відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади –

також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 1. Щорічно міський голова зобов’язаний прозвітувати:

1) перед радою:

– про роботу виконавчих органів ради;

– про виконання державної регуляторної політики на території міської ради.

2) перед територіальною громадою міста про свою роботу.

 1. Рада може зажадати позачергового звіту міського голови, якщо за це проголосувало понад половини від складу ради.
 2. Здійснює повноваження передбачені пунктами 2 – 20 ст.42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
 3. Міський голова має право протягом п’яти днів з дня прийняття рішення зупинити набрання чинності рішення і внести на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень.

Стаття 14. Секретар ради

 1. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.
 2. Секретар ради:

1) у випадках, передбачених чинним законодавством та регламентом:

 • скликає сесії ради;
 • веде засідання ради;
 • підписує протоколи сесії та її рішення;

2) організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

3) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

4) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

5) за дорученням міського голови координує та контролює діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

7) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням референдумів і виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;

8) забезпечує зберігання у раді офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

9) вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів;

10) здійснює інші повноваження, що випливають із Закону України “Про місцеве самоврядування” та цього регламенту.

 1. Секретар ради за пропозиціями відповідних комісій ради організовує планування роботи з підготовки проектів рішень ради і, враховуючи висновки профільних комісій про

готовність проектів рішень та інших актів до розгляду, вносить відповідні пропозиції на

розгляд міського голови згідно з положеннями цього регламенту.

 1. 4. Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачене законом.

Стаття 15. Постійні комісії

 1. Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для попередньдля попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради, діяльності виконавчих органів ради у сфері компетенції комісії.
 2. У міській раді утворюються та діють такі комісі: 1) з питань депутатської діяльності та етики (мандатна), регламенту роботи ради, законності та розгляду звернень громадян; 2) з питань адміністративно-територіального устрою, врегулювання земельних відносин, будівництва, екології та охорони навколишнього середовища; 3) з питань житлово-комунального господарства та ефективного використання об’єктів комунальної власності;  4) з питань підприємства, розвитку курортної зони, по роботі з молоддю, проведенню культурно-масових та спортивних заходів; 5)  з питань соціально-економічного розвитку міста, планування та виконання бюджету, встановлення місцевих податків та зборів.

Стаття 16. Утворення постійних комісій

 1. Постійні комісії ради обираються з числа її депутатів на другій сесії ради нового скликання на термін її повноважень.
 2. 2. Рада приймає рішення про перелік постійних комісій та обирає їх персональний склад.
 3. 3. Персональний склад комісії визначається пропозиціями депутатських груп/фракцій та вимогами щодо мінімальної та максимальної чисельності депутатів в комісії.
 4. У разі необхідності може бути створено нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад, за умови дотримання норм цього регламенту.
 5. Рада обирає постійні комісії у складі їх голів і членів; інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
 6. 6. Голови комісій обираються радою шляхом відкритого голосування за пропозицією міського голови. Міський голова може пропонувати на обрання головою комісії одну й ту ж особу не більше двох разів. У разі відхилення пропозицій міського голови щодо кандидатури, на посаду голови постійної комісії, може пропонуватись інша особа за узгодженням між депутатськими фракціями.
 7. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані міський голова, секретар ради.

Стаття 17. Загальні повноваження постійних комісій ради

Відповідно до компетенції, визначеної цим регламентом, постійні комісії: 1) розглядають на своїх засіданнях та готують висновки та рекомендації по проектам нормативних та інших актів міської ради, незалежно від суб’єкту їх внесення; 2) здійснюють загальний контроль за виконанням міського бюджету в частині, що відноситься до їх компетенції, для чого виконання бюджету розглядається на засіданнях комісії чотири рази на рік у квітні, липні, жовтні та січні; 3) здійснюють контроль над діяльністю комунальних підприємств, установ та організацій; 4) заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників виконавчих органів ради, відділів міськвиконкому, комунальних підприємств, установ та організацій щодо виконання рішень ради та скарг депутатів, юридичних чи фізичних осіб на їх діяльність та приймають рекомендації, щодо подальшого перебування на посаді цих керівників; 5) аналізують, узагальнюють та систематизують заяви, звернення та скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції комісій та готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування в місті; 6) у разі необхідності публікують в місцевих засобах масової інформації проекти місцевих нормативних актів для їх широкого обговорення, виступають ініціаторами проведення громадських слухань з питань найбільш важливого громадського значення; 7) готують пропозиції раді щодо необхідності проведення місцевого референдуму чи дорадчого опитування громадян;

Стаття 18. Права постійних комісій ради

 1. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право: 1) створювати із свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки проектів висновків з найбільш складних питань на розгляд комісії; 2) залучати за попередньою домовленістю необхідних фахівців для підготовки висновків з питань, що належать до компетенції комісії; 3) провадити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівників виконавчих органів ради, відділів міськвиконкому, підприємств, установ та організацій, що знаходяться на території ради з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради; 4) вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб виконавчих органів ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції; 5) вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів та співдоповідачів; 6) мати право обов’язкового слова від комісії при розгляді будь-якого питання на сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії, або може призвести до зменшення надходжень чи збільшення витрат міського бюджету; 7) виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, круглих столів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії. 8) попередньо розглядати кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
 2. Для запрошення на своє засідання посадових осіб, визначених пунктами 3,4, частини 1 цієї статті, постійна комісія, не пізніше, як за три робочих дні до дати засідання направляє посадовій особі запрошення за підписом голови комісії, чи особи, що його замінює. В запрошенні вказується дата, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія може вказати, які додаткові інформаційні матеріали будуть потрібні від цієї особи на засіданні.
 3. Посадова особа, яку запрошено на засідання зобов’язана вчасно прибути на засідання комісії.
 4. У разі неможливості прибути на засідання комісії з поважних причин запрошеної посадової особи, вона зобов’язана письмово попередити про це комісію, вказавши причини відсутності та направити замість себе повноважну особу для розгляду питання.
 5. Комісія, розглянувши письмову відповідь запрошеної особи може взяти до відому інформацію про причини відсутності і прийняти рішення провести засідання комісії за участю особи, що замінює запрошену або перенести засідання комісії на інший день.
 6. Щодо особи, яка ухиляється від явки на запрошення комісії, може бути порушено питання про зобовязання її прибуття на засідання комісії перед відповідним органом, до компетенції якого належить призначення цієї особи на посаду.

Стаття 19. Засідання постійної комісії

 1. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії за потребою, відповідно до плану роботи ради та комісії або у зв’язку з проведенням надзвичайної чи позачергової сесії ради та інших обставин..
 2. Засідання комісії може бути скликане також за дорученням міського голови .
 3. 3. Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь більше ніж половина депутатів від складу комісії.
 4. 4. Головує на засідання комісії її голова, а у разі його відсутності заступник голови чи секретар комісії.
 5. 5. У разі неможливості або відмови від головування на засіданні комісії, осіб, визначених частиною 4 цієї статті, члени комісії можуть обрати зі свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комісією. В протоколі засідання комісії вказується причина, що призвела до обрання головуючого на засіданні.
 6. 6. Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії.

Стаття 20. Слухання в постійній комісії ради

 1. Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії, за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, аналізу усіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню

публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому, чи на окремі її частини.

 1. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація використовується для підготовки проектів документів ради, з питань, що належать до компетенції комісії.
 2. Слухання мають відкритий характер і у місці їх проведення забезпечується доступ громадськості, представників засобів масової інформації.
 3. До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямків вирішення питання, отримує необхідну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб, розміщує вЗМІ інформацію про час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію, необхідну для успішного проведення слухань.
 4. На слуханнях у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ з доповіддю та в обговоренні запрошені та представники громадськості.

Стаття 21. Порядок денний засідання постійної комісії

 1. Проект порядку денного засідання комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд поточної сесії ради та плану роботи комісії та пропозицій, міського голови, виконавчого комітету, членів комісії.
 2. Перед початком засідання комісії, голова, або особа, що його замінює, оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до

порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать до компетенції комісії, або

зняти з розгляду будь-яке питання, попередньо включене до проекту порядку денного.

 1. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів комісії.

Стаття 22. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії

 1. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання.
 2. Рішення комісії ухвалюються у формі висновків та рекомендацій.
 3. Рішення у формі висновків приймається при розгляді питань, віднесених до компетенції комісії та стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою зокрема щодо призначення чи обрання посадових осіб.

4.Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.

 1. Висновки комісії є обов’язковими до розгляду сесією ради, міським головою та виконавчими органами ради.
 2. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються, які зобов’язані дати вмотивовану відповідь, щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше як протягом місяця від дня їх

отримання.

 1. Рішення комісії підписуються її головою, або у разі його відсутності заступником голови чи секретарем комісії.

Стаття 23. Протокол засідання комісії

 1. Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає секретар комісії.
 2. В протоколі вказується:

1) дата та місце проведення засідання комісії;

2) список членів комісії, присутніх на засіданні;

3) список запрошених на засідання комісії;

4) перелік питань, що розглядались;

5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;

6) результати голосувань по кожному з рішень;

 1. У вигляді додатків до протоколу додаються: ухвалені рішення, особливі думки депутатів-членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями.
 2. Протокол оформляється в одному примірнику та підписується головою і секретарем комісії, після чого передається секретареві ради .
 3. Належним чином оформлений та підписаний протокол зберігається у справах ради секретарем ради.
 4. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Стаття 23-1. Спільне засідання комісій

 1. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
 2. Головує на такому засіданні голова комісії, який визначений головним у підготовці чи попередньому розгляді питання. У інших випадках, головуючий визначається за взаємним

погодженням.

 1. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому регламенті для засідання комісії.
 2. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній із комісій.
 3. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, яке підписується головами комісій, або особами,

що їх замінюють.

 1. У випадку, коли результати голосування по окремому чи усім рішенням по різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій, в порядку,

встановленому цим положенням.

 1. Відповідальним за складання протоколу є комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.
 2. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх замінюють.

Стаття 24. Забезпечення роботи комісій

 1. Секретар ради, забезпечує комісію для проведення засідань необхідним приміщенням, матеріалами, канцелярськими засобами, здійснює тиражування проектів документів, що підлягають розгляду.
 2. За заявкою голови комісії секретар ради забезпечує присутність на засіданні комісії відповідального працівника для вирішення організаційних питань, що виникають під час проведення засідання.

Стаття 25. Тимчасова контрольна комісія ради

 1. Рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.
 2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом до порядку денного сесії ради за ініціативою міського голови або не менш як 1/3 складу депутатів від складу ради, якщо інше не встановлено цим регламентом.
 3. Тимчасова спеціальна комісія здійснює, свою діяльність відповідно до порядку, встановленого для постійних комісій ради.

 

РОЗДІЛ III. СЕСІЇ РАДИ

Стаття 26. Сесія ради

 1. Рада проводить свою роботу сесійно.
 2. Сесія – форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради, що відбуваються тільки під час сесії.

Стаття 27. Скликання та порядок проведення першої сесії

Першу сесію новообраної ради скликає міська виборча комісія не пізніше як через два тижні після обрання ради у правомочному складі шляхом публічного оголошення в засобах масової інформації, іншими способами, що забезпечують публічність оголошення.

Першу сесію ради відкриває і веде голова міської виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів і міського голови, визнання їх повноважень.

Стаття 28. Скликання та порядок проведення другої сесії

Другу сесію ради скликає новообраний міський голова. Міський голова інформує депутатів ради про проведену роботу з підготовки сесії та її порядку денного, після чого радою затверджується порядок денний сесії, який формується з таких питань: затвердження регламенту ради; обрання секретаря ради; утворення постійних комісій ради, обрання голів комісій, затвердження положення про постійні комісії ради; інші питання. Розгляд і затвердження порядку денного сесії на подальший період роботи ради

здійснюється відповідно до вимог цього регламенту.

Стаття 29. Скликання наступних сесій ради

 1. Сесії, наступні після першої, скликаються міським головою відповідно до плану роботи міської ради, затвердженого радою, з його ініціативи, а також у двотижневий термін, за пропозицією більшості членів виконавчого комітету ради або не менш як третини депутатів від загального складу ради. У цьому випадку сесію відкриває та веде міський голова.
 2. При порушені зазначених термінів скликання сесії або за дорученням міського голови сесію скликає, відкриває та веде секретар ради.
 3. При відмові чи неможливості скликання сесії міським головою та секретарем ради сесія скликається:

1) з ініціативи виконавчого комітету – постійною комісією ради;

2) з ініціативи третини депутатів від загального складу ради – цими депутатами.

 1. У випадку, передбаченому підпунктом 1 пункту 3 цієї статті подання за підписами не менше половини членів виконкому ради з поясненням причин скликання сесії ради, проектами порядку денного сесії ради та проектами необхідних рішень невідкладно подається голові комісії ради з питань регламенту, який зобов’язаний протягом не пізніше трьох днів від дати отримання подання скликати засідання комісії, на якому розглянути дане подання та здійснити всі необхідні кроки щодо скликання сесії не пізніше, як за два тижні від дати подання. Головує на сесійному засіданні у цьому випадку голова комісії чи інший депутат, визначений комісією.
 2. У випадку, передбаченому підпунктом 2 пункту 3 цієї статті подання за підписами не менше третини депутатів від складу ради з поясненням причин скликання сесії ради, визначеною датою скликання сесії, проектами порядку денного сесії ради та проектами необхідних рішень подається секретареві ради. Секретар ради зобов’язаний протягом не пізніше трьох днів від моменту отримання подання повідомити усіх депутатів ради про скликання сесії за ініціативою групи депутатів. У цьому випадку сесію відкриває за дорученням групи депутатів, якими була скликана сесія, депутат, що входить до її складу, а веде сесію за рішенням ради один із депутатів ради.
 3. Рішення про скликання чергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за 10 днів до сесії, у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії.
 4. Інформація про місце і час проведення та про планований порядок денний засідань ради доводиться секретарем ради до відома кожного депутата, розпорядження міського голови про скликання сесії підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті міської ради не пізніше п’яти робочих днів з дня видання, але не пізніше як за 10 днів до

сесії. Порядок денний пленарного засідання сесії публікується на офіційному веб – сайті

міської ради не пізніше п’яти робочих днів з дня формування його міським головою.

Стаття 30. Особливості ведення наступної сесії за умови необрання міського голови

 1. У разі, коли обрано правоспроможний склад ради, але не обрано міського голову, головує на сесії чинний міський голова попереднього скликання (або особа, яка виконує повноваження міського голови відповідно до закону)..
 2. У цьому випадку рада обирає виконуючих обов’язки секретаря ради та голів постійних комісій ради.
 3. Після обрання нового міського голови обрання посадових осіб ради здійснюється відповідно до цього регламенту.

Стаття 31. План роботи міської ради.

Проект плану роботи міської ради складається з урахуванням пропозицій міського голови, постійних комісії ради, депутатів ради, депутатських груп/фракцій та її виконавчих органів. План міської ради затверджується на сесії міської ради на шість місяців, не пізніше 15 грудня та 15 червня поточного року.

Стаття 32. Відкриття та закриття сесії ради

 1. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання.
 2. Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє номери сесії, скликання ради та оголошує підставу її скликання відповідно до цього регламенту.
 3. Закриття сесії оголошується головуючим на засіданні після завершення розгляду усіх питань, що були включені до порядку денного.
 4. Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.
 5. Постійні комісії ради можуть продовжувати роботу після закінчення сесії згідно свого плану роботи та у других випадках.

Стаття 33. Лічильна комісія

 1. Лічильною комісією є тимчасовий робочий орган сесії ради, що створюється на кожному пленарному засіданні ради для підрахунку голосів депутатів при голосуваннях.
 2. Лічильна комісія формується, як правило, з двох депутатів за алфавітним списком або за пропозиціями депутатів ради або головуючого. Лічильна комісія обирається радою процедурним рішенням. Лічильна комісія не може складатись тільки з членів однієї депутатської групи чи фракції. Підрахунок голосів при обранні лічильної комісії здійснюється головуючим.

Стаття 34. Формування проекту порядку денного сесії ради

 1. Проект порядку денного сесії ради, не пізніше як за два тижні до дати початку сесії ради, формує міський голова на основі:

1) затвердженого радою перспективного плану роботи ради;

2) пропозицій секретаря ради;

3) пропозицій депутатів ради, депутатських груп чи фракцій;

4) пропозицій постійних комісій ради;

5) пропозицій, поданих громадою в порядку місцевої ініціативи;

6) пропозицій виконавчого комітету.

 1. Не рідше щопівроку до порядку денного вноситься питання про заслуховування інформації:

а) про роботу виконавчого комітету;

б) про виконання бюджету та рух коштів у позабюджетних фондах;

в) про роботу постійних комісій, про виконання рішень ради, депутатських звернень та запитів;

 1. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами регламенту та оприлюдненим у строки,

встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Стаття 35. Затвердження порядку денного

 1. Проект порядку денного підлягає затвердженню на початку першого пленарного засідання сесії ради для чого головуючий оголошує розгляд питання “про порядок денний

сесії ради” у такій послідовності:

а) внесення та обговорення пропозицій про вилучення окремих питань з розгляду;

б) внесення та обговорення пропозицій про можливість включення до проекту порядку денного додаткових питань, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту;

в) голосування проекту порядку денного за основу – більшістю голосів від загального складу ради;

г) вилучення окремих питань з розгляду – більшістю голосів від загального складу ради;

д) включення додаткових питань до розгляду, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту – більшістю голосів від загального складу ради;

е) затвердження порядку денного в цілому – більшістю голосів від загального складу ради;

 1. Щодо пропозицій порядку денного, що були подані в порядку місцевої ініціативи, то вони вважаються включеними в порядок денний без голосування.

 

 

Стаття 36. Розгляд питань порядку денного

 1. Питання затвердженого порядку денного сесії ради, як правило, розглядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені.
 2. В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за рішенням ради, прийнятим процедурним рішенням ради після обговорення за скороченою процедурою.
 3. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її обґрунтуванням, опонента пропозиції, а також заслуховується виступ з цього питання секретаря ради і представника відповідної комісії.
 4. Виключення питання із затвердженого порядку денного приймається радою більшістю голосів від загального складу ради.
 5. Під час роботи сесії пропозиції про зміни її порядку денного можуть вноситись:

1) міським головою;

2) секретарем ради;

3) постійною комісією;

4) депутатською фракцією та групою;

5) за поданням депутата.

 1. Кожен депутат має право вносити пропозиції для внесення до порядку денного сесії. Питання про відміну рішення ради, прийнятого на поточній сесії, внесення доповнень та поправок до нього, а також до регламенту приймається необхідною більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Стаття 37. Попередній розгляд проекту рішення

 1. Включенню питання до проекту порядку денного та його винесенню на розгляд пленарного засідання ради для прийняття не процедурного рішення передує попередній розгляд цього проекту у постійних комісіях ради, до сфери повноважень яких належать ці

питання.

 1. При прийнятті невідкладних рішень на вимогу міського голови за погодженням не менше двох третин зареєстрованих на засіданні депутатів, засідання відповідної комісії з

розгляду ініційованого головою питання може бути проведене під час пленарного засідання.

 1. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує секретар ради.

Стаття 38. Вимога до проекту рішення ради

 1. Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, після його оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради у строки встановлені статтею 15 Закону України «Про

доступ до публічної інформації», подається секретарю ради у друкованій або електронній формі (у текстовому форматі) не пізніше 10 днів до дати проведення сесії.

 1. До проекту рішення додається пояснювальна записка, в якій вказується:

1) характеристика стану речей у ділянці, яку унормовує рішення;

2) потреба і мета прийняття рішення;

3) прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення;

4) прогноз щодо можливого зменшення надходжень або збільшення видатків місцевого бюджету.

 1. Друкований примірник проекту повинен мати такі реквізити: у правому верхньому куті на бланку рішення міської ради – помітка “Проект” і прізвища авторів, нижче ліворуч назва рішення; ще нижче – текст проекту рішення.
 2. мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;
 3. вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;
 4. заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.
 5. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки.
 6. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанту покладається на ініціаторів проекту і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради. Поправки до проектів рішень зводяться у порівняльну таблицю для розгляду на пленарному засіданні.

Стаття 39. Розклад пленарних засідань сесії ради

 1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання у визначений в рішенні про проведення сесії час.
 2. 2. Після кожних двох годин роботи сесії оголошується перерва на 20 хвилин.
 3. 3. Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про інший розпорядок роботи на день.
 4. 4. На початку засідання відводиться до 20 хвилин для оголошення депутатських запитів, депутатських звернень і депутатських запитань. Наприкінці засідання відводиться до 30 хвилин для обговорення депутатських запитів, депутатських звернень і депутатських запитань та прийняття рішення
 5. 5. Після розгляду усіх питань порядку денного та закриття сесії, наприкінці засідання відводиться до 30 хвилин для проведення обговорення питань (в тому числі і заздалегідь

означених), які можуть бути не пов’язані з питаннями порядку денного сесії (“різне”). Рішення з обговорюваних питань у цей час радою не приймаються, а головуючий дає виконавцям відповідні доручення.

Стаття 40. Встановлення правоспроможності / кворуму засідання

 1. Пленарне засідання є правоспроможним за умови участі у ньому більше половини від загального складу ради.
 2. Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації, яка проводиться перед початком засідання. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.
 3. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий за погодженням більшістю від присутніх депутатів може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або переносить проведення засідання на інший, встановлений ним день, але не більше, ніж на два тижні.

Стаття 41. Депутатський запит

 1. Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради і підтримана радою вимога депутата до міського голови, секретаря ради, заступників міського голови, керівників відділв міськвиконкому, а також до керівників розташованих на території ради підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.
 2. Депутатський запит може бути внесений депутатом міської ради чи групою депутатів попередньо чи на пленарному засіданні ради у письмовій формі або усній формі. Запит підлягає включенню у порядок денний пленарного засідання ради.
 3. Депутатський запит обговорюється, при необхідності, на пленарному засіданні ради.
 4. Рада може зобов’язати відповідний орган надати в установлений нею термін, звіт про виконання рішення по запиту депутата.
 5. Орган або посадова особа, до яких звернено депутатський запит, зобов’язані в установлений радою термін надати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді та депутату міської ради. Якщо запит по об’єктивним причинам не може бути розглянуто в установлений строк, то орган або виконавча особа зобов’язані повідомити у письмовій формі раду або депутата, який подав запит, і запропонувати інший строк, який не повинен

перевищувати один місяць з дня отримання запиту. Відповідь на запит при необхідності

розглядається на пленарному засіданні ради.

 1. Депутат міської ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. По результатам відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на

цього вимагає не менш ніж третина присутніх на засіданні депутатів міської ради. По результатам розглядання відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 42. Депутатське запитання

 1. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми.
 2. Запитання до керівних осіб ради, її виконавчих органів, можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради, або подані письмово через секретаря ради.
 3. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному засіданні ради або дана депутатові особисто.
 4. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.

 

 

Стаття 43. Узагальнення доручень виборців.

Доручення виборців, які надійшли в міську раду узагальнюються секретарем ради. Узагальнені доручення виборців направляються виконавчому комітету, відділам виконкому міської ради, з метою вивчення та внесення конкретних пропозицій по їх виконанню по терміну виконання та фінансуванню.

Доручення виборців розглядаються виконавчим комітетом міської ради на протязі 30 днів та передаються прийняті заходи, щодо виконання доручень виборців, в 5 денний термін на розгляд та затвердження міської ради.

Стаття 44. Організація виконання доручень виборців.

Міська рада при одержані від виконавчого комітету пропозицій по проекту заходів, щодо виконання доручень виборців і після вивчення постійними комісіями, розглядає і затверджує план заходів по виконанню доручень виборців. Зміни та доповнення в план заходів по виконанню доручень виборців вносяться міською радою за пропозицією постійних комісій ради, депутатів міської ради, виконавчого комітету. Рішення по реалізації доручень виборців враховується в програмі економічного та соціального розвитку міста, та при затвердженні міського бюджету. Органи які в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію доручень виборців, один раз нарік інформують раду про хід їх виконання, після чого виконанні доручення виборців знімаються з контролю міською радою. Міська рада та її органи щороку інформують населення про хід виконання доручень виборців.

Стаття 45. Головуючий на пленарному засіданні ради

 1. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради міський голова.
 2. За відсутності міського голови, або у випадках передбачених цим регламентом, обов’язки головуючого виконує секретар ради – за посадою, голова постійної комісії ради з

питань регламенту – коли сесія скликана цією комісією, або одноразово обраний депутатами головуючий на засіданні у інших випадках визначених Законом України “Про місцеве самоврядування” та цим регламентом.

 1. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на засіданні, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні ведення засідання доручається іншій особі.

Стаття 46. Повноваження головуючого

 1. Головуючий на засіданні Ради:

1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви у засіданнях ради; 2) виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву; 3) інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради; 4) організовує розгляд питань; 5) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу; 6) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця; 7) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань; 8) ставить питання на голосування, оголошує його результати; 9) забезпечує дотримання цього регламенту всіма присутніми на засіданні; 10) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити; 11) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні; 12) має право виправляти фактологічні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні; 13) здійснює інші повноваження, що випливають з цього регламенту.

 1. Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених в цьому регламенті.
 2. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам, зачитування письмових документів, пропозицій щодо обговорюваного питання.
 3. З питань, підготовлених відповідною комісією ради, зачитування документів, пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.

Стаття 47. Регламент розгляду питання

 1. Розгляд питання порядку денного включає як правило: доповідь, співдоповідь, запитання та відповіді доповідачеві, обговорення та заключного слова.
 2. Для доповіді надається час тривалістю, як правило, до 20 хвилин, співдоповіді – до 10 хвилин, запитання та відповіді доповідачеві – до 10 хвилин і заключного слова – 5 хвилин.
 3. Для виступів в обговоренні, надається час тривалістю 5 хвилин: для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у “різному” -3 хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок -2 хвилини.
 4. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. При наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.
 5. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний термін.
 6. Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом інших питань порядку денного: якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається спочатку.

Стаття 48. Загальний час на обговорення питання

 1. Загальний час для обговорення питання на пленарному засіданні ради становить не більше години.
 2. Якщо у ході обговорення з’ясується, що визначеного часу недостатньо, то рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення або зняти питання з розгляду, як непідготовлене в порядку встановленому регламентом для виключення питання з порядку денного.

Стаття 49. Надання слова

 1. Заява про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій або усній формі головуючому після оголошення початку розгляду питання. У заяві вказується назва депутатської групи, фракції чи постійної комісії, від якої уповноважений виступити депутат або те, що він виступає від себе особисто.
 2. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючим оголошується список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається.
 3. В окремих випадках, коли не поступило письмових заявок, а також для розгляду процедурних питань, головуючий надає слово для виступу за зверненням депутата, підтвердженого підняттям руки.
 4. Депутат (крім міського голови, секретаря ради, голів постійних комісій ради, представника від фракції, доповідача) може виступити на засіданні ради з одного й того ж

питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не рахуючи

внесення поправок у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки в разі необхідності процедурним рішення ради, прийнятим без обговорення.

 1. 5. Позачергово, але не перериваючи промовця, головуючим на засіданні надається слово для довідки, відповіді на запитання, роз’яснень та щодо:
 • порядку ведення засідання ради;
 • постановки відкладеного питання;
 • внесення поправки або заперечення щодо неї.
 1. Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання слова головуючим є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу засідань не вносяться.

Стаття 50. Вимога до виступу

 1. Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошуються з трибуни.
 2. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи чи

комісії ради – зазначає і її назву.

 1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.
 2. Доповідь, співдоповідь мають містити інформацію про суть проблеми, що розв’язується рішенням, яке обговорюється, зміст самого рішення та можливі позитивні та негативні наслідки від його ухвалення.
 3. Пропозиції щодо питання, яке розглядається або до проекту рішення, яке голосується мають бути чітко сформульованими і містити визначену позицію промовця щодо цього питання.
 4. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та

надає слово для одного запитання депутату почергово на засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Тим, хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться, за

винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.

 1. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається відразу після звернення.

Стаття 51. Оголошення голосування

 1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування.
 2. З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань способу чи порядку голосування і тільки до моменту заклику проголошення головуючим фрази: “ставиться на голосування….”
 3. Голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій, що ставляться на голосування.

Стаття 52. Розгляд пропозицій та уточнень

Розгляд пропозицій, доповнень та уточнень по проекту рішення міськоїради проводиться лише після прийняття міською радою внесеного тексту проекту рішення за основу. У випадку, якщо проект рішення не приймається за основу, питання, по якому було підготовлено проект рішення, знімається з порядку денного. Текст проекту рішення на засіданні міської ради може не оголошуватися, якщо текст проекту роздано депутатам. Голосування по проекту рішення проводиться в цілому або з початку по пунктам, по розділам а потім у цілому. За відсутності пропозицій та уточнень до проекту проект рішення може ставитися на голосування відразу в цілому, якщо за це проголосувало не менше половини депутатів від присутніх на засіданні.

Стаття 53. Загальні вимоги щодо голосування пропозицій

 1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли у письмовому чи усному вигляді і не були відкликані.
 2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування також.
 3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульовано нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює

по суті відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може прийматися радою без обговорення.

 1. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 54. Оголошення суті голосування

 1. Перед голосуванням, головуючий зачитує тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, при цьому називається ініціатор внесення тексту.
 2. Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, проводить голосування щодо кожної поправки чи пропозиції окремо.
 3. Після голосування всіх поправок проект рішення голосується в цілому.
 4. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.

Стаття 55. Прийняття рішень радою

 1. На пленарних засіданнях рада може приймати нормативні та інші акти у формі:
 • рішення ради, прийнятого у межах її компетенції, відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;
 • доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради, і містить зобов’язання або повноваження до одноразової дії;
 • звернення – рішення ради, звернене до не підпорядкованих раді суб’єктів із закликом до певних дій та ініціатив;
 • заяви – рішення ради, що містить в собі виявлення позиції ради з певних питань;
 • процедурного рішення – рішення, прийняте радою з процедурних питань відповідно до цього регламенту.
 1. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом персонального голосування депутатів.
 2. При встановленні результатів голосування до загального складу включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.
 3. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
 4. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.
 5. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.

Стаття 56. Підписання прийнятих рішень

а) Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття підписується головуючим на засіданні ради.

б) Рішення ради протягом терміну визначеного підпунктом «а» цієї статті може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень, для чого своїм розпорядженням міський голова має скликати пленарне засідання ради.

в) Рада зобов’язана у двотижневий термін з дня зупинення рішення повторно його розглянути.

г) Якщо міський голова у двотижневий термін не скликав пленарне засідання ради чи не вніс зупинене рішення на розгляд ради, а так само якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального

складу ради, воно набирає чинності не залежно від підписання його міським головою.

д) У випадку, коли міський голова не підписує прийняті радою в межах її компетенції рішення, рада може поставити питання про незабезпечення міським головою наданих йому повноважень.

Стаття 57. Процедурні питання

 1. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради, зокрема: 1) про перерву в засіданні, перенесення чи закриття засідання; 2) про проведення додаткової реєстрації; 3) про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії в цілому; 4) про надання додаткового часу для виступу;

5) про зміну черговості виступів; 6) про надання слова запрошеним на засідання; 7) про передачу питання на розгляд відповідної комісії Ради; 8) про визначення способу проведення голосування; 9) про форму бюлетеня для таємного голосування; 10) про перерахунок голосів; 11) про взяття інформації до відома; 12) про встановлення терміну відповіді на депутатський запит.

 1. При виникненні сумніву, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, радою про це приймається процедурне рішення.
 2. Процедурні рішення приймаються більшістю голосів депутатів, зареєстрованих на засіданні, якщо інше не передбачене цим регламентом.

Стаття 58. Порядок прийняття рішення

 1. Рішення ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів “ЗА” від загального складу ради за винятком випадків, зазначених у регламенті. Голосування проводиться за допомогою підняття рук, а у разі таємного голосування – за допомогою бюлетенів.
 2. В разі, якщо депутат або депутати по технічним причинам не змогли вірно проголосувати, за пропозицією міського голови, депутата, голови постійної комісії ради, проводиться переголосування, якщо цю пропозицію підтримають не менше половини депутатів від присутніх на засіданні. Переголосування може проводитись не більше одного разу по кожному питанню.
 3. Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання як рішення ради.
 4. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування.
 5. Прийняття рішень з процедурних та організаційних питань роботи ради, спрямованих на одноразове відхилення закріплених у регламенті положень, здійснюється двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.
 6. Рішення ради з будь-якого питання приймається після його обговорення. Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує на пленарному засіданні проти цього.
 7. Голосування по блокам.

При голосуванні за рішення однакові по суті, допускається голосування по блокам (за декілька рішень одразу), яке проводиться після підтримання цього рішення не менше як

половиною депутатів від присутніх на засіданні.

Стаття 59. Відкрите голосування

 1. Відкрите голосування може бути поіменним.
 2. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою більшістю від присутніх в залі засідань депутатів ради.
 3. Відкрите голосування проводиться підняттям рук за кожну альтернативу. Члени лічильної комісії проводять підрахунок голосів та повідомляють результат голосування за кожну альтернативу.
 4. Поіменне голосування проводиться шляхом зачитування лічильною комісією списку депутатів; кожен депутат при зчитуванні його прізвища оголошує своє рішення з варіантів, що ставляться на голосування.
 5. Члени лічильної комісії проводять підрахунок голосів та повідомляють результат голосування за кожен варіант, який заноситься до протоколу.
 6. За процедурним рішенням, підтриманим понад третиною депутатів зареєстрованих на засіданні, результати поіменного голосування можуть бути оприлюднені.

Стаття 60. Таємне голосування

 1. Таємне голосування проводиться за процедурним рішенням ради та у випадках, передбачених законом та регламентом.

2.Якщо обрано спосіб таємного голосування за допомогою бюлетенів, то радою повинна бути створена лічильна комісія, яка встановлює і доводить до відома депутатів: а) час і місце проведення голосування; б) порядок заповнення бюлетеня; в) порядок організації голосування.

 1. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються за формою, запропонованою лічильною комісією і затвердженою процедурним рішенням ради.
 2. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

а) отримує складений за алфавітним порядком список усіх депутатів та бюлетені для таємного голосування;

б) опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування;

в) завіряє на зворотній стороні бюлетеня особистими підписами та печаткою міської ради, бюлетені по кількості обраних депутатів.

 1. На підставі посвідчення депутата ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування.
 2. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. При підрахунку голосів і встановленні результатів виборів можуть бути присутні лише члени лічильної комісії.
 3. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії, або уповноважений на те член комісіїоголошує результати голосування.

 

Стаття 61. Види голосування

 1. Якщо у регламенті прямо не вказано вид голосування, щодо розгляду певного питання, за процедурним рішенням ради може бути застосовано один із таких видів голосування:

а) кількісне – вибір варіанту відповіді: “за”, “проти”, “утримався”;

б) рейтингове – послідовність кількох голосувань “за” щодо різних варіантів, що ставляться на голосування; кількість голосувань “за” окремого депутата не обмежується;

 1. Якщо на голосування виноситься більше двох варіантів, сесія може прийняти процедурне рішення провести голосування у два тури; у другому турі на голосування

виносяться варіанти, що набрали найбільше голосів депутатів у першому турі.

Стаття 62. Обрання секретаря ради

 1. Секретар ради обирається таємним голосуванням з числа депутатів.
 2. Кандидатуру секретаря пропонує раді міський голова.
 3. Представлена кандидатура обговорюються на засіданні ради.
 4. Пропозиція щодо кандидатури секретаря може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у разі якщо відповідна рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря, запропоновану міським головою. У разі не підтримання радою кандидатури секретаря ради, запропонованої не менш як половиною депутатів від загального складу ради, таку кандидатуру має право повторно внести міський голова.

Стаття 63. Відкликання секретаря

 1. Секретар ради може бути в будь-який час відкликаний радою.
 2. Пропозиції про відкликання секретаря ради вносяться:

1) міським головою;

2) не менш як третиною депутатів від їх фактичної кількості.

 1. Проект рішення ради про відкликання секретаря готує ініціатор подання, який і виступає з доповіддю про причини подання.
 2. Секретар ради має право гарантованого виступу до 15 хвилин при обговоренні подання про його відкликання.
 3. Голосування за відкликання секретаря здійснюється таємним голосуванням.
 4. Рішення ради про відкликання секретаря повинно містити відомості про причини відкликання.
 5. Якщо рішення про відкликання з посади секретаря ради не прийняте, наступний раз подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.

Стаття 64. Відкликання голови постійної комісії

 1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою.
 2. Пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради вносяться:

1) міським головою;

2) за рішенням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії):

3) не менш як третиною депутатів від їх фактичної кількості.

 1. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею.
 2. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його відання та відповідає на запитання депутатів.
 3. Голосування за відкликання голови постійної комісії здійснюється таємним голосуванням, якщо не прийнято інше рішення відповідно до норм цього регламенту.
 4. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.
 5. Якщо рішення про відкликання з посади голови постійної комісії не прийнято, наступного разу подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.

Стаття 65. Обрання членів виконавчого комітету ради

 1. Кандидатури членів виконавчого комітету, заступників міського голови та керуючого справами виконкому вносить на розгляд ради міський голова.
 2. Внесені на розгляд ради кандидатури заступників міського голови обговорюються у постійних комісіях, депутатських фракціях та групах, які готують щодо кандидатур мотивовані висновки і за потреби роблять доповіді на пленарних засіданнях.
 3. Розгляд кандидатур до складу виконавчого комітету постійними комісіями ради може відбуватись за участі цих кандидатур, до яких депутати можуть ставити запитання та отримувати необхідні відповіді.
 4. Кандидати на посади заступників міського голови обов’язково виступають на пленарному засіданні, відповідають на запитання і обговорюються на пленарному засіданні. Щодо інших кандидатів у члени виконавчого комітету, то їх персональні виступи на засіданнях ради є обов’язковими, якщо цього вимагає хоча б одна з постійних комісій чи фракцій ради.
 5. В обговоренні кандидатур на посади заступників міського голови, членів виконкому можуть брати участь тільки депутати.
 6. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.
 7. Якщо запропонована міським головою кандидатура не дістала підтримки необхідної більшості депутатів, міський голова у десятиденний термін представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення і голосування.
 8. Питання про звільнення із займаних посад заступників міського голови, керівників утворених радою органів, підлягає розгляду і обговоренню не раніше як через тиждень і не пізніше як через два тижні з моменту включення до порядку денного. Під час розгляду цього питання заступникам міського голови і керівникам вказаних органів повинно бути надане слово для виступу.
 9. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати цієї ради окрім секретаря ради.

Стаття 66. Відкликання з посад за власним бажанням

 1. Будь-яка посадова особа, обрання чи призначення якої передбачено цим регламентом, у будь-який час може скласти свої повноваження за власним бажанням шляхом подання відповідної заяви на ім’я міського голови.
 2. Рішення про задоволення заяви вважається прийнятим з моменту оголошення цієї заяви особою, що її подала на пленарному засіданні ради, при цьому голосування не проводиться.
 3. В інших випадках, коли особа не може сама оголосити заяву на засіданні ради, голосування про відкликання особи з посади за її заявою є обов’язковим.

Стаття 67. Набрання чинності рішень ради

 1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.
 2. Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються в строки встановлені статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 3. Інші рішення ради набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено інший строк введення цих рішень в дію.
 4. У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту з оригіналом секретар ради забезпечує реалізацію необхідних заходів для якнайшвидшого опублікування прийнятого

тексту рішення.

Стаття 68. Оприлюднення рішень ради

 1. Рішення ради нормативного характеру, акти індивідуальної дії, а також звернення та заяви ради підлягають обов’язковому оприлюдненню їх на веб-сайті міської ради у відповідності статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» або у місцевих печатних ЗМІ.
 2. 2. Кожен має право ознайомитися з будь-яким рішенням ради.
 3. 3. Кожен має право отримати копію будь-якого рішення ради в порядку, встановленому законом

Стаття 69. Дотримання дисципліни в залі засідань

1.Депутатам міської ради та особам, запрошеним на пленарне засідання міської ради забороняється вносити та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, які можуть створювати перешкоди в проведенні засідання. Депутати та запрошенні зобов’язанні дотримуватися дисципліни, не порушувати громадський порядок. Запрошені також повинні утримуватися від публічних проявів свого відношення до того що відбувається на пленарному засіданні. У випадку порушення Регламенту, невиконання вказівок головуючого окремі запрошенні особи за процедурним рішенням ради можуть бути виведені з залу засідання.

2.Під час засідання ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням

тощо).

 1. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня процедурним рішенням рада може запропонувати депутату

залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом вимоги головуючого.

 1. Особи, що перебувають у залі, де проводиться сесія, перед початком її роботи повинні відключити дзвінки мобільних телефонів.
 2. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.
 3. У разі оголошення перерви або закриття засідання у зв’язку з обставинами, зазначеними у частині 1 цієї статті рада збирається у наступний день, якщо інший термін не буде оголошений головуючим.

Стаття 70. Відсутність депутата на засіданнях ради

 1. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.
 2. Підставою для відсутності депутата на засіданнях ради чи її органів, які проводяться згідно з розкладом засідань, є виконання депутатом у цей же час доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було прийнято відповідні рішення. Про відсутність депутата з зазначених та інших підстав раду повідомляє секретар ради.
 3. За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове увільнення від роботи у зв’язку з хворобою, доглядом за дитиною та іншими обставинами, коли згідно з законодавством працівник має право на тимчасову відпустку.
 4. Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то про це він має повідомити головуючого не пізніше як за добу до початку пленарного засідання.
 5. Не допускається залишати пленарне засідання ради без попереднього узгодження з головуючим.

Стаття 71. Протокол засідання ради

 1. Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу засідань здійснюється особами з числа депутатів міської ради (як правило, не менше двох), щодо яких радою на відповідному пленарному засіданні прийнято відповідне процедурне рішення. Протокол засідання ради підписується особами, визначеними відповідальними за ведення протоколу та секретарем ради.
 2. У протоколі засідання ради зазначаються: дата, час і місце проведення засідання, кількість присутніх на засіданні депутатів, винесені на розгляд питання порядку денного,

прізвища головуючого на засіданні і промовців; всі винесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.

 1. До протоколу засідання ради додатково включаються: 1) дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів; 2) результати поіменного голосування; 3) повні результати голосування; 4) тексти оголошених і не оголошених виступів депутатів; 5) окремі думки депутатів та їх груп щодо прийнятих радою рішень; 6) доповіді та співдоповіді по основним питанням порядку денного; 7) бюлетені таємного голосування;

8) список запрошених на сесію; 9) список відсутніх депутатів; 10) письмові пропозиції та зауваження депутатів; 11)реєстр звернень громадян до ради під час сесії та інше.

 1. Протоколи пленарних засідань ради є відкритими та надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Стаття 72. Зберігання протоколів та записів

 1. Протокол і запис ( у разі його ведення) засідання ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішення радою.
 2. Запис засідання ради зберігаються протягом одного року у секретаря ради і до архіву не передаються.
 3. Протоколи засідань зберігаються протягом усього скликання ради у секретаря ради і передаються до архіву згідно законодавства України.
 4. Протокол закритого засідання зберігається у порядку встановленому для документів з обмеженим доступом.
 5. Депутати забезпечуються витягами з протоколу за їх особистими письмовими заявами до секретаря ради.
 6. Записи та протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення за їх письмовим зверненням.