408

Регламент роботи міської ради

                                                                         Додаток

                                                                           До рішення  2 сесії 6 скликання

                                                                         від 18.11.2010 № 2

                                      Р Е Г Л А М Е Н Т

                             роботи    міської        ради

                                 1.Загальні положення

         1.1.Формування, діяльність, компетенція і функції міської ради, як органу самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів», іншими законодавчими актами вищих державних органів, даним регламентом.

         1.2.Діяльність міської ради, її органів, обраних посадових осіб основана на  вирішенні питань на принципах колективного, вільного обговорення, а також законності, гласності, відповідальності, підзвітності перед радою, широкому залученні громадян до управління справами, постійному визначенні громадської думки.

         1.3.Депутату міської ради забезпечуються умови для повної і ефективної реалізації його прав і обов’язків, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів», цим регламентом.

         1.4.Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення міської ради, її органів, депутатів здійснює виконавчий апарат міської ради.

         1.5.Процедурні питання, що не обговорені у даному регламенті, можуть вирішуватися радою по мірі їх виникнення у відповідності з діючим законодавством.

                            П.Формування структури міської ради.

                                               Постійні комісії:

         2.1.Постійні комісії міської ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів.

         2.2.В міській раді утворюються такі постійні комісії:

1.Комісія з охорони природи і збереження природних ресурсів

2.Комісія з культурно-масової роботи, спорту та у справах молоді

3.Комісія з питань управління майном, комунально-побутового обслуговування та благоустрою

4.Комісія з питань планування бюджету та фінансів

5.Комісія з питань підприємницької діяльності

6.Комісія з земельних питань

7.Комісія мандатна з питань депутатської діяльності та етики.

         2.3.Постійні комісії створюються для попереднього розгляду і підготовки питань на сесію ради, що належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

         2.4.Робота постійних комісій ради проводиться у відповідності з планами, що затверджуються міською радою.

         2.5.Засідання постійної комісії ради скликається її головою в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш, як половина членів від загального складу комісії.

         2.6.Депутат ради, член комісії зобов’язаний бути присутнім на її засіданні.

         Якщо депутат не може прибути на засідання комісії, він зобов’язаний повідомити про це голову комісії (письмово, усно, по телефону).

         Порядок денний засідання комісії розробляється її головою.

         2.7.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з числа членів комісії із залученням представників громадськості, вчених, фахівців.

         2.8.Про роботу комісії її голова звітує перед радою, а двічі на рік голова комісії подає письмову інформацію про підсумки роботи голові ради.

         2.9.Робота постійних комісій ради висвітлюється в засобах масової інформації.

                          Ш.Форми діяльності міської ради

         3.1.Основними організаційно-правовими формами роботи ради є сесія, а також засідання постійних комісій ради.

                            Скликання сесій міської ради

         3.2.Сесії міської ради скликаються головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

         3.3.У разі, якщо голова ради або секретар ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови ради, сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради  або постійною комісією ради.

         3.4.Розпорядження про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів ради та населення через засоби масової інформації не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії.

         Повідомлення депутатів ради та запрошених здійснюється також через розсилання поштових карток з зазначенням часу скликання і місця проведення сесії, питань, які передбачається внести на розгляд ради.

         3.5.Пропозиції по скликанню сесії ради, у тому числі і позачергової, подаються голові ради у письмовому вигляді, з зазначенням питань для розгляду яких пропонується скликати сесію, і обґрунтування необхідності скликання сесії.

         3.6.Сесія ради правомочна, якщо в її пленарному засіданні бере участь  більше половини депутатів від загального складу ради.

 3.7.Сесію ради веде голова або секретар ради. У випадку, якщо сесія  скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу  ради, або постійною комісією, і на ній відсутні голова та секретар ради, сесію веде за рішенням ради один з депутатів ради.

         При обговоренні звіту голови ради або його особистого питання засідання веде секретар ради або інший депутат за дорученням ради.

         3.8.Депутат ради зобов’язаний бути присутнім на сесії ради і брати активну участь в її роботі.

         В разі неможливості прибуття на сесію депутат зобов’язаний повідомити про це голову ради або секретаря ради до початку роботи сесії (письмово, усно, по телефону).

         3.9.В роботі сесії ради беруть участь запрошені. Список запрошених складається і погоджується з головою ради або секретарем ради.

         3.10.У разі необхідності міська рада може прийняти рішення про проведення закритого планерного засідання.

                            ІУ. Підготовка сесії міської ради

         4.1.Підготовка сесії ради проводиться у відповідності з планом підготовки сесії, який затверджує голова ради або секретар ради.

         4.2.Підготовка сесії здійснюється постійними комісіями ради, а у випадку позачергових сесій – розпорядженням голови або секретарем ради створюється робоча група з послідуючим затвердженням на сесії.

         4.3.Для підготовки питань постійні комісії можуть утворювати підготовчі комісії з залученням представників громадськості, фахівців.

         4.4.За результатами вивчення питання комісія, яка здійснювала його підготовку, подає доповідні записки, заходи або пропозиції та проект рішення сесій, який повинен вміщувати в собі:

-глибовий аналіз обговорюваного питання, об’єктивну та принципову оцінку справ, чітко сформульовані мету та завдання, строки виконання та конкретних виконавців,

-список осіб, яких необхідно запросити на сесію на розгляд цього питання,

-протокол незгоди (якщо є особливі думки членів комісії або заперечення по суті з боку осіб, діяльність яких розглядалася),

-список на розсилку рішення.

4.5.Відповідальною особою за підготовку вищезазначених документів є голова комісії або особа, якій згідно з планом підготовки сесії, планом роботи ради доручена підготовка питання.

4.6.Всі документи здаються секретарю ради не пізніше як за 10 днів до чергової сесії. У випадку позачергової сесії – за 3 дні.

                   У.Порядок денний сесії міської ради

5.1.Порядок денний та порядок розгляду питань, внесених до нього, затверджуються на початку засідання сесії шляхом голосування простою більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

5.2.Голосування проводиться як по кожній пропозиції про зміну порядку денного, так і по черговості розгляду питань.

Рішення приймається більшістю голосів від числа депутатів загального складу ради.

5.3.В порядок денний до його затвердження можуть бути включені за пропозицією голови ради, постійних комісій, депутатських груп, окремих депутатів інші питання у випадках, коли:

-для прийняття рішення з цих питань не треба додаткових інформаційних матеріалів,

-підтверджується наявність у депутатів всіх необхідних матеріалів,

-питання потребує негайного вирішення (при цьому проект рішення готується спеціально обраною редакційною комісією і розповсюджується серед депутатів в процесі роботи сесії.

5.4.В порядку денному кожної сесії ради передбачається час для депутатських запитів, заяв, різного.

                   УІ. Організація роботи сесії міської ради

6.1.Реєстрація депутатів, що прибули на сесію, проводиться перед початком сесії, а також в ході сесії в міру її необхідності.

6.2.Головуючий на сесії інформує депутатів про кількість присутніх і відсутніх на сесії депутатів, а також про запрошених на сесію.

6.3.Регламент роботи сесії встановлюється радою. Рішення про затвердження регламенту приймається більшістю голосів від загальної кількості депутатів ради. Засідання ради, як правило, починається о дев’ятій годині. Встановлюються перерви до 20 хвилин через 1,5-2 години роботи і годинна перерва на обід, якщо інше рішення не прийнято радою.

Позачергова перерва в засіданні сесії на час до 10 хвилин оголошується за вимогою голови ради,  секретаря ради, постійної комісії або зареєстрованої депутатської групи.

6.4.Час для доповідей надається в межах до 1 години, співдоповідей – до 15 хвилин, виступаючим в дебатах – до 5 хвилин, для повторних виступів, заяв, запитань, пропозицій, довідок – до 3 хвилин. На кожній сесії відводиться не менше 30 хвилин для виступів депутатів по різних питаннях, передбачених порядком денним.

В окремих випадках за погодженням з більшістю депутатів, присутніх на сесії, головуючий має право продовжити час конкретному виступаючому.

6.5.Головуючий на засіданні:

-надає слово для доповідей та виступів у послідовності, затвердженій порядком денним, та згідно з поданими секретаріатом сесії списком депутатів та запрошених, які виявили бажання виступити,

-організує обговорення питань,

-ставить на голосування проекти рішень, пропозиції, доповнення та зміни до них у порядку їх надходження,

-оголошує результати голосування,

-забезпечує порядок в залі засідань,

-слідкує за дотриманням регламенту роботи сесій,

-не допускає будь-який тиск на депутатів при обговорені питань з метою можливості зміни результатів голосування,

-повинен уникати реплік, коментування з приводу поданих пропозицій, прояву емоцій, симпатій та антипатій.

6.6.З метою забезпечення нормальної роботи сесії (гласності, об’єктивності, відповідності Законам України, даному регламенту) на сесії утворюються робочі органи. Пропозиції по їх кількісному та персональному складу вносяться головуючим на засіданні від імені постійної комісії або робочої групи, яким доручається підготовка сесії. Вони вважаються обраними, якщо за них проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

                            Лічильна група

Обирається з числа депутатів для визначення і узагальнення результатів голосування на час сесії.

                            Секретаріат сесії

Секретаріат сесії, його керівник обирається з числа депутатів для ведення протоколу засідання, розгляду та систематизації запитів, пропозицій депутатів, а також листів, заяв, телеграм, інших звернень виборців, які надходять на адресу сесії, інформування сесії по цих питаннях.

Встановлює черговість виступаючих у залежності від часу подачі записки депутатом на виступ.

Дає роз’яснення депутатам з питань роботи сесії.

Розповсюджує на сесії будь-які матеріали, знаки і т. п., які надходять від депутатів ради та запрошених.

Запрошені особи не мають права втручатись в роботу сесії, зобов’язані утримуватися від виявлення, схвалення чи несхвалення, дотримуватися порядку, виконувати розпорядження головуючого, займають в залі тільки місця, відведенні для запрошених.

Акредитація запрошених здійснюється, як правило, за 7 днів до початку роботи сесії.

Особи, що не є депутатами, у випадках порушення встановленого порядку, можуть бути виведені з залу засідань розпорядженням головуючого.

Заяви про надання слова для виступу надаються депутатами на ім’я головуючого на сесії через секретаріат сесії.

                                               6

Головуючий може надати слово для виступу і при усному звернені депутата. На заявах, що надходять, секретаріатом проставляється час надходження і порядковий номер, після чого вони передаються головуючому на засіданні. Головуючий на сесії може надати слово для виступу в обговорені питання, що розглядається радою, також особам, запрошеним на сесію і які  записалися для виступу.

При цьому депутати ради мають право на першочерговий виступ. Голова ради, секретар ради мають право взяти слово для виступу в будь-який час з додержанням регламенту. Депутат ради може виступити з одного і того ж питання не більше двох разів. Передача права на виступ на корись іншої особи не допускається.

Слово по порядку ведення сесії, для довідок, відповіді на питання, роз’яснень може бути надано головуючим поза чергою. В разі зауваження депутата щодо порушення регламенту головуючий зобов’язаний надати йому слово поза чергою.

Виступаючий на сесії не повинен відхилятись від теми обговорення, не може використовувати в своїй мові невикористані вислови, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий у цих випадках повинен  попередити виступаючого. Після повторного попередження виступаючий позбавляється слова. Вказаним особам слово для повторного виступу по обговореному питанню не надається.

При розгляді радою питань про програму соціально-економічного розвитку, бюджет міста на звіт про їх виконання в обов’язковому порядку заслуховуються співдоповіді і проводиться обговорення питань.

З питань адміністративного, господарського і соціально-культурного розвитку, які розглядає рада, як правило, заслуховується співдоповідь відповідної постійної комісії (або декілька постійних комісій) ради, якщо постійна комісія не виступає з доповіддю по даному питанню.

По звітах голови ради, постійної комісії з пропозиціями по проекту рішення виступає комісія, спеціально створена радою.

Обговорення питання, які розглядає сесія, припиняється за рішенням ради. При постановці питання про припинення дебатів головуючий формує альтернативні пропозиції з обговореного питання, інформує депутатів про кількість депутатів, що записалися і виступили, з’ясовує, хто наполягає на наданні слова.

Після припинення дебатів доповідаючи мають право виступити з заключним словом. При вирішенні питання про припинення дебатів депутати, які входять до складу депутатської групи, можуть наполягати на наданні слова одному депутату із складу групи. Якщо представники цієї групи по обговореному питанню не виступили, головуючий надає слово для виступу зазначеному депутату.

Депутати ради можуть  передати головуючому на сесії з питання, що розглядається, свої пропозиції і зауваження у письмовій формі, які додаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті.

Якщо депутат записався для виступу, але йому не було надано слово, то на його прохання текст даного виступу включається в стенограму сесії. Для цього на тексті слід зробити помітку «В стенограму».

За рішенням ради розгляд питання порядку денного сесії в разі необхідності може бути перенесено на засідання постійної комісії ради. Висновки, рекомендації і пропозиції, внесені постійною комісією, подаються у раду.

Для більш повного обліку і відображення думок депутатів з питання, що розглядається на сесії, для вироблення остаточного тексту проекту рішення ради за пропозицією головуючого на сесії або депутатів при необхідності обирається редакційна комісія, яка доповідає про результати своєї роботи раді.

Рада може доручити відповідній комісії або декільком постійним комісіям ради розробити, відредагувати і внести на її розгляд остаточний проект рішення ради з питання, що розглядається.

Для своїх виступів, оголошень, заяв, питань депутати і запрошені  мають право використовувати трибуну сесії і мікрофони, які встановлені в залі.

         УП. Підготовка і розгляд проектів рішень

                міської ради

7.1.Проект рішення ради, який вноситься на сесію, подається разом з обґрунтуванням необхідності їх розробки, розгорнутою характеристикою мети, завдань і основних положень майбутнього рішення, а також очікуваних соціально-економічних наслідків їх запровадження.

При необхідності  фінансових витрат для реалізації рішення додається його економічне обґрунтування.

7.2.Проекти рішень, які пропонуються для розгляду радою, подаються в постійну комісію, яким доручено готувати сесію, не пізніше як за 15 днів до сесії. У випадку позачергової сесії – за 3 дні.

7.3.Перший екземпляр проекту рішення візується виконавцем, секретарем ради, керівником секретаріату ради, головним спеціалістом з питань правового аналізу, завідуючим відділу секретаріату ради.

7.4.Голова ради призначає одну із постійних комісій головою по даному проекту і доручає їй підготовку доповіді або співдоповіді з цього питання.

7.5.Виконавці проектів рішень беруть участь у всіх стадіях їх обговорення в постійних комісіях, спеціально створених підготовчих підкомісіях.

7.6.Альтернативні проекти рішень розглядаються в аналогічному порядку.

 

7.7.Голова ради або секретар ради мають право приймати рішення про проведення широкого обговорення проекту рішення громадянами через міські газети, телебачення.

7.8.Якщо при роботі над проектом не досягнуто згоди всіх учасників, то на розгляд сесії ради виносяться одночасно альтернативні проекти рішень або окремі питання розбіжностей по них.

7.9.Зміст проекту рішення ради, його альтернативні варіанти доводяться до всіх депутатів ради не пізніше ніж за 5 днів до розгляду на сесії ради. У випадку позачергової сесії – за один день.

Поправки до проекту рішення вносяться в письмовій формі. Робоча група або постійна комісія, яка відповідальна за підготовку рішення, розглядає, приймає або відхиляє його.

7.10.Розгляд пропозицій, доповнень, уточнень до проекту рішення ради проводиться після схвалення внесеного проекту рішення постійною комісією, яка здійснює підготовку сесії.

7.11.Рада має право прийняти рішення про проведення референдуму по конкретному проекту рішення та його альтернативах. Результати референдуму вважаються остаточними.

Голова ради направляє вказані проекти для попереднього розгляду і підготовки висновків по них в робочу групу та постійні комісії не пізніше ніж за 2 тижні до розгляду їх на сесії.

7.12.Постійні комісії не пізніше ніж за 10 днів до розгляду на сесії повідомляють голову про свої пропозиції та зауваження щодо проектів програми і бюджету.

Матеріали по проектах програми і бюджету, відповідні висновки постійних комісій вручаються депутатам не пізніше, ніж за 5 днів до розгляду на сесії ради.

7.13.З питань прийняття програми соціально-економічного розвитку і бюджету на сесії в обов’язковому порядку виступає із співдоповіддю голова або голова постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів та економічної реформи в народногосподарському комплексі.

7.14.Програма соціально-економічного розвитку і міський бюджет, інформації про їх виконання приймаються і затверджуються більшістю голосів від загального складу ради. При необхідності зміни до бюджету вносяться радою, а в міжсесійний період – розпорядженням голови ради, з послідуючим затвердженням на сесії ради.

УШ. Види голосування і процедури прийняття рішень ради

8.1.Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення питання більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим регламентом.

8.2.рада приймає рішення відкритим, поіменним або таємним голосуванням.

Таємне голосування в обов’язковому порядку проводиться у випадку звільнення з посади секретаря ради.

8.3.В інших випадках рішення про форму голосування приймається радою абсолютною більшістю депутатів від загального складу ради.

8.4.Процедура для прийняття рішення ради включає в себе доповідь (повідомлення) питання і відповіді на них, заключний виступ доповідача, формування рішення та його альтернатив, які вносяться на голосування, зауваження по процедурі і формі голосування, голосування по кожній альтернативі.

Якщо пропозиція головуючого на сесії або іншого депутата по цій процедурі не викладає заперечень, голосування може не проводитись.

8.5.При проведенні відкритого голосування підрахування голосів доручається лічильній групі депутатів, склад якої назначається сесією.

8.6.перед початком відкритого голосування головуючий вказує кількість пропозицій, узагальнює чи уточнює формування, нагадує, якою більшістю голосів депутатів може бути прийняте рішення. Голосування проводиться шляхом підняття посвідчень для голосування.

8.7.Для проведення таємного голосування і визначення результатів сесія обирає відкритим голосуванням лічильну комісію. Член лічильної комісії, чия кандидатура обговорюється, не бере участь в підрахунку голосів по даному питанню.

Лічильна комісія обирає із свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії. Час і місце голосування, порядок його проведення, форма бюлетенів встановлюється  лічильною комісією. Бюлетені для таємного голосування видають члени лічильної комісії у відповідності зі списками депутатів за пред’явленням посвідчення. Результати таємного голосування оформляються протоколом лічильної комісії, які підлягають затвердженню на сесії відкритим голосуванням.

8.8юПісля підрахунків голосів головуючий оголошує результати голосування.

8.9.В усіх видах голосування депутат особисто зобов’язаний здійснити своє право на голосування. Депутати, відсутні під час голосування, не мають права подати свій голос пізніше.

8.10.Повторне голосування проводиться тільки у випадках виявлення помилок в порядку голосування і проводиться за рішенням сесії.

8.11.Кожна поправка, доповнення, зміни, пропозиція обговорюються і виносяться на голосування окремо, якщо на цьому наполягає депутат.

8.12.Після оголошення про голосування, слово для обговорення не надається, за винятком пропозицій про порядок проведення даного голосування.

ІХ. Звіт голови та депутатів

         9.1.Звіт голови ради про роботу ради – раз на рік.

         9.2.Звіт депутата – один раз на рік.

                            Х. Прийняття і зміни регламенту.

                            Відповідальність за його порушення.

         10.1.Даний регламент приймається, доповнюється і змінюється більшістю депутатів від загального складу ради.

         10.2.Будь-яка зміна регламенту стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.

         10.3.Зауваження по порушенню регламенту береться до відома головуючим на засіданні невідкладно.

         Всі порушення регламенту оголошують на сесії з визначенням осіб, які допустили ці порушення.

         10.4.Неодноразове порушення регламенту депутатом є підставою для  позбавлення його права на виступ по розгляду з того чи іншого питання. Це рішення може прийняти головуючий або рада.

                            ХІ. Інформування депутатів виконавчими

                            органами міської ради

         11.1.Рішення судових органів, органів державної влади, прокуратури, що стосуються діяльності, майна та посадових осіб міської ради в одноденний термін після отримання виконавчими органами міської ради направляються міським головою для ознайомлення в постійні комісії ради.

         11.2.Проекти договорів або актів, що стосуються комунального майна територіальної громади міста, до погодження міським головою  направляють в постійні комісії для ознайомлення.